​​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ma-rốc​


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​